engelska-finska översättning av stand

 • seisoaEmme voi enää seisoa toimettomina ja antaa asioiden tapahtua. We can no longer stand by idly and let things happen. Voimme seisoa syrjässä, kun syyttömiä siviilejä murhataan? Can we stand aside whilst innocent civilians are massacred? Meidän on syytä olla johdonmukaisia ja seisoa tämän politiikkamme takana. We need to be consistent and stand behind this policy of ours.
 • kestääMielestäni työn tulos kestää todella tarkastelun. I think that the outcomes really do stand up to scrutiny. Nimenomaan sen nimissä: harva operaatio kestää lähempää tarkastelua. Well, it is all about the label: few of these missions stand up to scrutiny. Sopimukselle, joka kestää, joka on kunnianhimoinen ja tasapainoinen. An agreement that can stand up, which is ambitious as well as balanced.
 • seistäMeillä ei ole syytä seistä täällä halailemassa toisiamme. We are not here to stand around hugging one another. Moraalinen velvollisuutemme on seistä heidän rinnallaan. It is our moral duty to stand shoulder to shoulder with them. Täytyy muistaa, että Euroopan unionin pitää seistä omien arvojensa takana. We have to remember that the European Union must stand by its values.
 • sietääMeidän ei tarvitse sietää tällaista. We simply will not stand for it. Siinä käsiteltiin flaamien itsenäisyyssuunnitelmia, joita Euroopan unioni ei ilmeisesti voi sietää. So the Flemings know where they stand with these Heads of State or Government. Emme voi sietää tällaisia raakalaismaisia tekoja. Ne ovat vihan ja suvaitsemattomuuden ilmauksia. We cannot stand for such barbaric acts: they are expressions of hate and intolerance.
 • telineTyömaalla on huolehdittava siitä, ettei käytäville, kulkuteille ja telineille jätetä tavaroita.
 • asema
  Ne ovat pitkäaikaisia suhteita, jotka ehdokasmaan asema tekee entistä läheisemmiksi. These are long-standing relations, which are made even closer by the country's candidate status. Keskeisenä asiana nousee esiin asema, joka parlamentilla ja jäsenvaltioiden parlamenteilla on oltava näissä kysymyksissä. What stands out is the crucial role that this House and the national parliaments must have in this area. Euroopan on löydettävä asemansa Euroopan ja koko maailman turvallisuusverkostossa, eikä tällainen asema voi olla strategisesti itsenäinen. Europe must find its role in a meshwork of European and global security, and such a role cannot be that of a strategic stand-alone.
 • kantaMutta mikä on neuvoston kanta nykyään? Where do we stand with the Council? Mikä itse asiassa on komission kanta asiassa? Where, in fact, do you stand on that? Mikä on komission kanta asiaan? Where, in fact, does the Commission stand?
 • metsikköMetsikön koko vaihtee yleensä alle hehtaarista kymmeniin hehtaareihin.Metsikkö on metsänhoidon perusyksikkö metsien käytössä ja käytön suunnittelussa.
 • vastustaaMeidän täytyy päättäväisesti vastustaa geneettistä syrjintää. We must stand up resolutely against genetic discrimination. Toivomme, että unioni vastustaa terrorismin kaltaisia uhkia. We hope that Europe will stand up to threats such as terrorism. laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, Eurooppa vastustaa ehdottomasti kuolemanrangaistusta. author. - Mr President, Europe stands right against capital punishment.
 • Aitio
 • aitio
 • asettaa pystyyn
 • Hermo
 • ihmetys
 • jaksoTänään on helppo unohtaa jakso, jolla mekaanisen työstön perusta luotiin, niin merkittävä kuin kivikausi onkin ihmiskunnan historiassa.Myös meren aalloista on erotettavissa fysiikan aaltomuodon toistuva osa eli jakso aina aallosta toiseen siirryttäessä.Kuvassa on signaalista näkyvissä kolme jaksoa.
 • jalusta
 • kannanottoRotudirektiivi on kannanotto rasismia vastaan ja merkittävä edistysaskel sen lopettamisessa. The race directive is a stand against racism and a major step towards stamping it out. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, herra Sterckxin mietintö on tärkeä kannanotto merten ympäristön puolesta. – Mr President, Commissioner, Mr Sterckx’s report takes an important stand on the maritime environment. Tämä ei ole kannanotto geneettisesti muunnettujen tuotteiden puolesta tai niitä vastaan, vaan tapa säännellä nykyistä todellisuutta. This is not a stand for or against genetically modified products, but a way of regulating our current reality.
 • koju
 • kolmijalkaPata pantiin kolmijalan päälle hellalle.Pannunalusena oli matala kolmijalka.Nuotiolla keitettäessä on kätevintä käyttää kolmijalkaa.
 • koppiOta koppi!
 • koroke
 • lavaNosta nuo laatikot lavalle niin lähdetään.Siemenet kylvettiin lavaan ja jäätiin odottamaan itämistä.Kesäisin käymme usein lavalla tanssimassa.
 • noustaVoivatko sitä vastustavat jäsenet nousta ylös? Can those Members who oppose it please stand up? Ei ole kolonialismia nousta puolustamaan muiden oikeuksia. It is not colonialism to stand up for the rights of others. Ne, jotka eivät tue jäsen Vãleanin ehdotusta, voivat nousta seisomaan. Anyone who does not wish to support Mrs Vălean's motion can stand up.
 • nousta ylösVoivatko sitä vastustavat jäsenet nousta ylös? Can those Members who oppose it please stand up? Jos neljäkymmentä jäsentä ei katso velvollisuudekseen nousta ylös, en totea istunnon päätösvaltaisuutta. If forty colleagues do not take responsibility by standing up, I will not establish the quorum. Toivon Moorhousella olevan riittävästi jotakin kunnian tapaista, jotta hän voi nousta ylös ja perua loukkauksensa. I hope Mr Moorhouse has something approaching the courage sufficient to stand up and withdraw that slur.
 • olla ehdokkaanaSadoilla tuhansilla kansalaisilla ei ole oikeutta äänestää tai olla ehdokkaana, ja ainakin 25 prosenttia parlamentin jäsenistä on armeijan edustajia. Hundreds of thousands of citizens will not have the right to vote or stand as candidates, and at least 25% of MPs will be from the military. Toimivan demokratian kannalta on elintärkeää, että jokainen EU:n kansalainen voi olla ehdokkaana Euroopan parlamentin vaaleissa, ilman että häneltä vaaditaan sujuvaa vieraan kielen hallintaa. For democracy to function properly it is vital that every EU citizen can stand as a candidate for election to the European Parliament without being required to be fluent in a foreign language.
 • olla mahdollisuus
 • olla vaarassaErityisesti eurooppalaiset yrityksemme voivat olla vaarassa, jos emme pysy tiukkoina. Our European businesses, especially, might be at risk if we do not act and stand firm.
 • olla vastaan
 • olla voimassa
 • paikkaMikä sitten on neuvoston paikka tässä suunnitelmassa? Where, then, does the Council stand in this scenario? Meidän on löydettävä vierailijoita varten paikka ja sen on mielellään oltava tietty kokoustila, johon puolueet voivat asettaa pöytänsä ja tietokoneensa. We must find space for them, and that might well be some meeting room where the parties can set up their stands and computers. Mutta emme voi hyväksyä, että vahingoista kärsivien tai vielä useammin veronmaksajien pitää täyttää ympäristön pilaantumisesta vastuussa olevien paikka taloudellisesti. It is unacceptable that the victims, or more often the taxpayers, should have to stand in, in financial terms, for those responsible for causing the pollution.
 • päteäIrlannin mielipiteen pitäisi päteä, toisin sanoen ei tarkoittaa ei. What was said in Ireland should stand; in other words 'no' means 'no'. Koska saman oikeusperustan täytyy päteä koko toimenpidepakettiin, komission on käytettävä ehdotuksessaan 37 artiklaa. As the same legal basis must apply to the whole package of measures, the Commission stands by its proposal to apply Article 37. Fysiikan lait pätevät kaikissa tapahtumissa maapallolla.
 • pöytäIlman sitä mikään pöytä ei pysy pystyssä, ei edes sellainen pyöreä pöytä, jonka ympärillä istuimme ennen Puolassa. Without it, no table will stand, not even a round table like the one we sat round in Poland in the past.
 • pyrkiäMeidän täytyy mahdollisimman pian pyrkiä siihen, että Kosovon talous seisoisi omilla jaloillaan. As soon as possible, we must aim to have Kosovo stand on its own economic feet. Kesäkuun tapahtumien jälkeen yksikään uusi ehdokas ei ole ilmaissut haluaan pyrkiä presidentiksi. After the events in June, no new candidates have expressed a desire to stand for president.
 • seisominen
 • seisonta
 • siemenpuu
 • statiivi
 • suunnataSuuntaanpa tästä seuraavaksi kotia kohti.Hurrikaani suuntasi kohti Haitia.Suuntasin tykin kohti maalia.
 • tiski
 • todistajanaitio
 • toimia tuomarina
 • tukiTeillä on Euroopan kansanpuolueen ja Euroopan demokraattien ryhmän tuki. The Group of the European People's Party and European Democrats stands at your side. Sitä paitsi he eivät ole yksin, vaan heillä on kuluttaja- ja ympäristöliikkeiden tuki. Besides, they do not stand alone; they have the support of the consumer and environmental movements. En saanut mielipiteelleni tukea, joten päätin jättää asian silleen.
 • tuomaroida
 • tuomitaEurooppa osasi ryhdistäytyä ja tuomita sellaisen, jota ei voida hyväksyä. Europe has managed to stand up to condemn unacceptable events. Päätöslauselmamme antaa meille mahdollisuuden vastustaa voimakkaasti näitä loukkauksia ihmisten oikeuksia vastaan sekä tuomita niihin syyllistyvät valtiot. Our resolution enables us to take a strong stand against these attacks on people’s freedoms and to condemn the States that carry them out. Kunpa asuisimme maailmassa, jossa meidän ei tarvitsisi aina korottaa ääntämme ja tuomita eri puolilla maailmaa tapahtuvia ihmisoikeusloukkauksia. If only we lived in a world where we did not perpetually have to stand up and condemn the human rights abuses that occur throughout the world.

Definition av stand

Exempel

 • Here I stand, wondering what to do next
 • Stand up, walk to the refrigerator, and get your own snack
 • Do not leave your car standing in the road
 • He stood the broom in a corner and took a break
 • Paris stands on the Seine
 • He stands to get a good price for the house
 • I can’t stand when people don’t read the instructions
 • I can’t stand him
 • The works of Shakespeare have stood the test of time
 • He is standing for election to the local council
 • What I said yesterday still stands
 • to stand a treat
 • Christian charity, or love, stands first in the rank of gifts
 • The Commander says we will make our stand here
 • They took a firm stand against copyright infringement
 • They spent the summer touring giving 4 one-night stands a week
 • an umbrella stand
 • She took the stand and quietly answered questions
 • This stand of pines is older than the one next to it
 • a taxi stand
 • a good, bad, or convenient stand for business
 • to be at a stand what to do

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se