finska-engelska översättning av lopettaa

 • discontinue
  us
  Furthermore, I believe that our work in Strasbourg must be discontinued. Lisäksi olen sitä mieltä, että työskentelymme Strasbourgissa pitäisi lopettaa. Furthermore, I believe that the European Parliament's activity in Strasbourg should be discontinued. Lisäksi olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin toiminta Strasbourgissa pitäisi lopettaa. It is time we paid attention to the needs of developing countries and discontinued our selfish trade policy. On aika kiinnittää huomiota kehitysmaiden tarpeisiin ja lopettaa itsekkään kauppapolitiikan harjoittaminen.
 • drop
  us
  I would be pleased to hear whether you accept that we ought to drop the push for investment to be included. Haluaisin kuulla, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi lopettaa investointien tyrkyttäminen asialistalle. Currently, too many young people are dropping out of school too early and not enough are taking advantage of higher education. Tällä hetkellä liian moni nuori lopettaa koulun liian varhain, eivätkä riittävän monet hyödynnä korkeakoulutusta. So I repeat again the question that others have raised: Would the Commission clarify once and for all whether it will drop the proceedings against Austria and Denmark? Toistan siis kysymyksen, jonka muutkin ovat esittäneet: voisiko komissio lopullisesti selvittää, aikooko se lopettaa Itävaltaa ja Tanskaa koskevat menettelyt?
 • euthanize
  John decided to euthanize his dying dog
 • put down
  In urgent cases, the animals could be put down at these points if necessary. Hätätapauksissa eläimet voidaan lopettaa näissä paikoissa, jos se on tarpeen. Why dont you put down your briefcase and stay awhile?They frequently put down their little sister for walking slowly.
 • stint
  He had a stint in jail.The next party you throw, dont stint on the beer.
 • stop
  uk
  us
  This is in no sense designed to stop that. Tämän ehdotuksen tarkoitus ei ole lopettaa kyseistä vientiä. It needs to be stopped and it must be stopped. Se on lopetettava ja se täytyy lopettaa. The answer is to stop digging. Ratkaisu on lopettaa kaivaminen.
 • abolish
  us
  They would prefer to abolish mobility. Hehän haluaisivat mieluiten lopettaa liikkuvuuden. Abolishing tax havens will get rid of unemployment. Veroparatiisien lakkauttaminen lopettaa työttömyyden. We do not, for example, wish to abolish ECHO' s logo. Emme siis halua lopettaa ECHOn logon käyttöä.
 • abrogate
  Furthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery. Kuulin lisäksi hiljattain, ettei Afganistanissa aiota kumota sharia-rikoslakia eikä myöskään lopettaa kuoliaaksi kivittämisiä aviorikoksen vuoksi.
 • break
  us
  On what grounds would you want to break... Millä perusteella te haluatte lopettaa... In view of all this, the challenge now is to make a break with these current policies ... Kaikki tämä huomioon ottaen haasteena on nyt lopettaa nykyinen politiikka... We must succeed in breaking through the equation 'more economic growth equals more energy consumption at the same time'. Meidän pitää lopettaa sellainen yhtälö, että "talouskasvun lisääntyminen merkitsee samalla energiankulutuksen lisäystä".
 • call it a day
  I must say that, if one really looks at the situation, one is almost tempted to call it a day. Sanottakoon, että jos tilannetta tarkastelee perinpohjaisesti, tekisi melkein mieli lopettaa tältä päivältä. After suffering massive losses for three years in a row, the boss decided to call it a day, and sold his companyWe have been at this for hours; lets call it a day and come back tomorrow when we are fresh
 • cease
  us
  The EU should naturally cease such production. EU:n pitää tietysti lopettaa sellainen tuotanto. Could we cease the combat and organise a peace conference? Voimmeko lopettaa taistelun ja järjestää rauhankonferenssin? My group therefore believes the war must cease immediately. Ryhmäni mielestä sota pitäisi siksi lopettaa välittömästi.
 • cease and desist
  We are told to cease and desist or we will cease to exist.a cease-and-desist letter; a cease-and-desist order
 • close
  uk
  We may as well just close down if we fail. Jos epäonnistumme, voimme aivan yhtä hyvin lopettaa sen. Honourable Members, that brings me to a close. Hyvät parlamentin jäsenet, tähän haluaisin lopettaa. I shall close there - my time is up in any case. Tähän haluaisin lopettaa - aikani on myös lopussa.
 • close down
  We may as well just close down if we fail. Jos epäonnistumme, voimme aivan yhtä hyvin lopettaa sen. It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament. On aika lopettaa teeskentely, osoittaa johtajuutta ja sulkea parlamentin toimipaikka Strasbourgissa. A fair number of ginning plants are unviable and about to close down, and many jobs have been lost. Monet puuvillanpuhdistamot ovat kannattamattomia ja aikeissa lopettaa toimintansa, ja työmarkkinoilta on kadonnut useita työpaikkoja.
 • complete
  us
  The negotiations should be completely halted. Neuvottelut pitäisi lopettaa kokonaan. It is time that the nuclear industry was shut down completely. Ydinteollisuus pitäisi viimeinkin lopettaa kokonaan. This is not the time to conclude this work, for it is not complete. Tätä työtä ei pidä lopettaa vielä, se ei ole vielä valmis.
 • desist
  Please desist from telephoning me on this number
 • destroy
  us
  These incidents undermine the already fragile ceasefire and threaten to destroy it completely. Kyseiset tapahtumat horjuttavat jo ennestään niin helposti murenevaa aselepoa ja uhkaavat lopettaa sen kokonaan. I would suggest that Mr Sterckx partly repay that obligation by ceasing to attempt to destroy Britain's economy and Britain as a nation state. Ehdotan, että Dirk Sterckx korvaa tämän osittain ja lopettaa Yhdistyneen kuningaskunnan talouden ja kansallisvaltion tuhoamisen. I believe that all these factors should be investigated by the Commission and the Council in order to prevent or to stop this evil process, which is destroying people. Uskon, että komission ja neuvoston tulisi tutkia kaikkia näitä tekijöitä, jotta tämä onnettomuutta levittävä ja ihmisiä tuhoava prosessi voidaan estää tai lopettaa.
 • end
  us
  It is time we ended this waste. Meidän pitäisi lopettaa tällainen tuhlaaminen. It is time to end the hypocrisy. On aika lopettaa tämä tekopyhyys. I should like to end on an optimistic note. Haluaisin lopettaa optimistiseen sävyyn.
 • finish
  us
  I should like to finish on a lighter note. Haluaisin lopettaa yhteen virkkeeseen. I would like to finish on this, Mr President. Haluan lopettaa tähän, arvoisa puhemies. Allow me to finish on a much more personal note. Haluaisin lopettaa paljon henkilökohtaisempaan sävyyn.
 • fold
  us
  If you fold the sheets, theyll fit more easily in the drawer.Cardboard doesnt fold very easily.The chair folded under his enormous weight.
 • give up
  Then Mrs Bjerregaard can give up her work, I can do the same, and so, too, can large parts of the Union too. Rouva Bjerregaard voi lopettaa työnsä, minä voin tehdä saman, ja laajat muut unionin alueet voivat myös tehdä sen. If all the thinking set down in the working documents is made public at the outset, then we can give up politics. Jos kaikki työasiakirjoihin kirjatut katsantokannat ovat ennakkoon julkisia, voimme lopettaa poliittisen toimintamme. He should end the state of emergency, announce a date for elections and a date on which he will give up his uniform. Hänen tulisi lopettaa poikkeustila ja ilmoittaa, milloin vaalit pidetään ja milloin hän luopuu univormustaan.
 • kill
  us
  Is it possible to protect an animal which we are going to kill? Onko mahdollista suojella eläintä, jonka aiomme lopettaa? Nor does the agreement make any provision as to how trapped animals may or may not be killed. Sopimuksessa ei myöskään määrätä sääntelystä, joka koskee sitä, miten ansaan jääneen eläimen saa lopettaa. Had they wanted to kill off the Foundation they probably could not have gone about it in a better way. Jos neuvosto olisi halunnut lopettaa säätiön, siihen olisi todennäköisesti löytynyt parempi tapa.
 • put an end to
  We need to put an end to this hypocrisy. Meidän on pakko lopettaa teeskenteleminen. It is time to put an end to this nonsense. Tämä hölmöily on nyt aika lopettaa. You were right to want to put an end to this. On oikein, että haluatte lopettaa tällaisen.
 • put to sleep
 • quit
  us
  And failure to discourage this is quite simply inexcusable. Epäonnistumista pyrkimyksissä lopettaa tämänkaltainen toiminta ei voida mitenkään puolustaa. I hope we can put an end to this matter which is quite ridiculous. Toivon, että voimme lopettaa puheen tästä mielestäni melko naurettavasta asiasta. I would call on the Commission to demand quite plainly that Russia ceases all such practices and puts a stop to them. Pyydän komissiota vaatimaan hyvin selvästi, että Venäjä keskeyttää kaikki tällaiset toimet ja lopettaa niiden käytön.
 • remit
  We must stop saying that the social dimension is not part of the European remit. Meidän täytyy lopettaa sanomasta, ettei sosiaalinen ulottuvuus ole osa Euroopan vastuualuetta. to remit the performance of an obligation
 • terminate
  to terminate a surface by a lineto terminate an effort, or a controversyMountains on the Moon cast shadows that are very dark, terminate and more distinct than those cast by mountains on the Earth
 • upend
  us
  When he upended the bottle of water over his sleeping sister, the lid popped off and surprised them bothupend the box and empty the contentsThe scientific evidence upended the popular myth
 • wind up
  us
  There is no doubt that it would be administratively convenient for the Commission completely to wind up the LIFE Programme But it would be wrong to do this, Commissioner. On täysin selvää, että hallinnon kannalta komission olisi parempi lopettaa koko LIFE-ohjelma Arvoisa komission jäsen, se olisi kuitenkin väärin. I wound up the spool of rope.I followed the signs, and I wound up getting nowhere.
 • bar
  us
  The window was protected by steel barsAncient Sparta used iron bars instead of handy coins in more valuable alloy, to physically discourage the use of moneyWe are expecting a carload of bar tomorrow
 • break up
  It broke up when it hit the ground.She broke up with her boyfriend last week.Jane and Stephen broke up
 • cut
  us
  We may feel extremely brave when we are about to cut off aid. Tunnemme itsemme erittäin rohkeiksi halutessamme lopettaa avun. It is about time that we cut the rhetoric and get down to the substance. On korkea aika lopettaa retoriikka ja päästä asian ytimeen. Ascribing sole responsibility for this to the removal of quotas is a way of cutting the debate short. Koko vastuun lukeminen kiintiöiden poistamisen syyksi on tapa lopettaa keskustelu lyhyeen.
 • cut out
  Either way, let us cut out the waste and let us, in this time of austerity, try and return some savings to our hard-pressed taxpayers. Joka tapauksessa meidän pitäisi lopettaa tuhlaaminen ja yrittää säästää koville joutuneiden veronmaksajien rahoja näinä säästötoimien aikoina. Cut out the letters and paste them on the poster.He had to cut out smoking in order to be prepared for the marathon
 • despatch
 • dissolve
  The ruling party or coalition sometimes dissolves parliament early when the polls are favorable, hoping to reconvene with a larger majorityto dissolve an injunction
 • do away with
  We should not do away with the possibility of transfers between accounts, either. Meidän ei pitäisi myöskään lopettaa mahdollisuutta tehdä tilien välisiä siirtoja. Fourthly, also from the point of view of tax, Mr von Wogau talks about the need to do away with tax havens. Myös neljäs kysymykseni koskee verotusta. Kollega von Wogau tähdentää, että on välttämätöntä lopettaa veroparatiisit. The only way to stop this speculation is to do away with the instruments that make it viable, namely, certain financial products such as over-the-counter derivatives. Ainoa keino lopettaa keinottelu on poistaa välineet, jotka tekevät siitä kannattavaa, eli tietyt rahoitustuotteet kuten OTC-johdannaiset.
 • drop off
  After two glasses of whiskey, Tom soon dropped off in front of the television.Can you drop the kids off at school?Ill drop off your books when I see you tonight.
 • end up
  Thats just how things ended up happening.I was going for a stroll, and ended up lost.We spent a long time looking for a cheaper deal, but we ended up buying from the first dealer we met.
 • finish off
  I would like to finish off with the following thought. Haluaisin lopettaa seuraavaan ajatukseen. I should like to finish off with a remark about Vietnam. Haluaisin lopettaa sanomalla pari sanaa Vietnamista. I should like to finish off with a comment on the role of Parliament's delegation. Haluan lopettaa kommentoimalla parlamentin valtuuskunnan roolia.
 • knock off
  I think Ill knock off for the evening and go to bed.The mobsters hired the guy to knock off their enemies.They agreed to knock off 20% of the price.
 • sever
  us
  Several countries such as Argentina and the Republic of South Africa have decided not to pursue programmes of this nature. Useat maat, kuten Argentiina ja Etelä-Afrikan tasavalta, ovat päättäneet lopettaa ydinaseohjelmiensa toteuttamisen. Finally, I should like to extend my thanks to Leyla Zana, one of several women who are still the victims of political violence. Haluan lopettaa muistamalla Leyla Zanaa, erästä niistä lukuisista naisista, jotka ovat yhä poliittisen väkivallan uhreja. I do not believe that any of the parties involved would like to see the demise of this promising and developing sector, which has several dozen small and medium-sized enterprises operating within it. En usko, että yksikään osapuoli haluaisi lopettaa tätä lupaavaa ja kehittyvää alaa, jolla toimii kymmeniä pk-yrityksiä.
 • shut down
  Some haulage companies are planning to shut down altogether due to EU over-regulation. Jotkut liikennöitsijät aikovat lopettaa toimintansa kokonaan EU:n ylisääntelyn vuoksi. Businesses that do not fall within the scheme will need to switch off installations or even shut down divisions. Järjestelmään kuulumattomien yritysten täytyy keskeytettävä laitoksien toimintoja tai jopa lopettaa osastoja. Or, if I may resort to sarcasm, do you perhaps want to solve the beef problem at the expense of these new Länder in eastern Germany, thereby ensuring that the farms there will be forced to shut down? Vai haluatteko te, ollakseni sarkastinen, ehkä kaataa koko EU:n naudanlihaongelman näiden Itä-Saksan uusien osavaltioiden niskaan, jolloin sikäläisten tilojen pitäisi väistämättä lopettaa toimintansa?
 • shut up
  For God's sake let them shut up about democratisation and stop disguising their voracious appetite for money as a desire to help society. Heidän olisi korkea aika lopettaa puheensa demokratisoinnista ja rahanahneutensa verhoaminen haluksi auttaa yhteiskuntaa. You are talking so loud that I cant hear the music — would you mind shutting up?He was blathering on about something, but I managed to shut him up.
 • stem
  us
  the stem of an apple or a cherryto stem cherries; to stem tobacco leavesThe current crisis stems from the short-sighted politics of the previous government.
 • To close (a computer program).
 • To complete.
 • To destroy.
 • To kill, put down, put to sleep, euthanise/euthanize (esp. an animal).
 • To stop, end, finish, quit.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se