finska-engelska översättning av yleensä

 • generally
  us
  I am generally fair, Mr Purvis. Hyvä John Purvis, olen yleensä oikeudenmukainen. Generally it is a matter of Carousel Fraud. Yleensä on kyse juuri karusellipetoksista. That is why we have generally voted against them. Siksi olemme yleensä äänestäneet sopimuksia vastaan.
 • usually
  us
  Seeds are usually non-dormant. Niiden siemenet eivät yleensä ole lepotilassa. Usually you do that three ways. Tähän pyritään yleensä kolmella eri tavalla. It means that gamblers usually lose. Se tarkoittaa, että pelaaja yleensä häviää.
 • as a rule
  We do not have armed police as a rule in the United Kingdom. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei yleensä ole aseistettuja poliisijoukkoja. As a rule, the result has been twice as much harm caused to the poor. Yleensä ottaen tästä on koitunut köyhille kaksinkertaista haittaa. It proves that works councils have, as a rule, fulfilled their duties. Siinä osoitetaan, että yritysneuvostot ovat yleensä täyttäneet tehtävänsä.
 • in general
  The fight has, in general, been in vain. Taistelu on ollut yleensä turhaa. In general, European projects do not run smoothly. Eurooppalaiset hankkeet eivät yleensä suju kitkattomasti. In general, it is the employer who is penalised. Yleensä rangaistuksen saa työnantaja.
 • normally
  That is normally enough for a group leader. Tämä yleensä riittää, kun kyseessä on ryhmän puheenjohtaja. Normally there is a government and a parliament. Yleensä on hallitus ja parlamentti. This is normally a sign of the beginning of the end. Se on yleensä osoitus lopun alusta.
 • on average
  This leads on average to higher returns. Se johtaa yleensä korkeaan tuottoon. Until now, it generally took on average nine months, but the average time has now been reduced to between 40 and 45 days. Aiemmin luovutusmenettely kesti yleensä keskimäärin yhdeksän kuukautta, mutta nyt se kestää enää keskimäärin 40–45 päivää. Despite the fact that women generally have a higher education, they earn on average 15% less than men for the same or similar work. Vaikka naisilla on yleensä korkeampi koulutus, he ansaitsevat keskimäärin 15 prosenttia vähemmän kuin miehet samasta tai samanlaisesta työstä.
 • typically
  These are typically areas in which international coordination is constructive and necessary. Näillä aloilla kansainvälinen koordinointi on yleensä rakentavaa ja välttämätöntä. The worst-off are the most backward, typically rural regions that are falling behind virtually in front of our eyes. Heikoimmassa asemassa ovat pahiten jälkeenjääneet alueet – yleensä maaseutualueet – jotka ovat silminnähtävästi putoamassa kehityksen kelkasta. We should realise, however, that women typically fill lower positions, be it in the European Parliament or the secretariats. Meidän olisi kuitenkin ymmärrettävä, että naiset saavat yleensä alhaisemman tason paikkoja niin Euroopan parlamentissa kuin sihteeristöissäkin.
 • by and large
  By and large the Israeli forces kept out of the way. Yleensä ottaen Israelin joukot pysyttelivät pois tieltä. By and large, we have voted in favour of an economical budget. Olemme äänestäneet yleensä ottaen taloudellisen talousarvion puolesta. These activities have, by and large, achieved the results targeted by the various projects. Näillä toimilla on yleensä saavutettu eri hankkeiden tavoitteina olleet tulokset.
 • commonly
  us
  The present idea of subsidiarity in the EC Treaty is commonly interpreted as regulating only relations between Union and states. Nykyinen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa esitetty ajatus toissijaisuudesta tulkitaan yleensä siten, että se koskee ainoastaan unionin ja jäsenvaltioiden välisiä suhteita. They will thus be able to identify these goods by the social, environmental and safety standards commonly associated with that country. Näin he voivat yhdistää kyseiset tuotteet sosiaalisiin, ympäristönsuojelullisiin ja turvallisuusstandardeihin, jotka yleensä liitetään kyseessä olevaan maahan.
 • customarily
  Directives are customarily addressed to the national legislatures rather than to the public, and the laws with which practitioners have to deal are those enacted at the national level. Direktiivit on yleensä suunnattu pikemminkin kansallisille lainsäädäntöelimille kuin yleisölle, ja ammatinharjoittajat joutuvat tekemisiin kansallisen lainsäädännön kanssa.
 • on the whole
  My party and my country are pro-Europe on the whole. Puolueeni ja maani ovat yleensä ottaen Eurooppa-myönteisiä. On the whole, the shipowners are sceptical about such proposals. Varustamot suhtautuvat yleensä epäilevästi tällaisiin ehdotuksiin. Every now and then we call this fact to mind, but on the whole we tend to ignore it. Muistamme tämän asian aina silloin tällöin, mutta yleensä pyrimme unohtamaan koko jutun.
 • tend
  us
  Any hegemonic power tends to become divorced from society. Kaikenlaiset ylivaltaa tavoittelevat liikkeet yleensä erkanevat yhteiskunnasta. In general, we tend to value things once we have lost them. Yleensä meillä on taipumuksena arvostaa niitä asioita, jotka menetämme. Patients also tend to seek information online. Yleensä potilaat etsivät tietoa myös Internetistä.

Definition av yleensä

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2019 OrdbokPro.se