finska-svenska översättning av toteuttaa

 • förverkliga
  Detta är svårt att förverkliga.Rauhanprosessia on vaikea toteuttaa. Detta mål tänker vi stegvis förverkliga.Tämän tavoitteen aiomme toteuttaa vaiheittain. Detta perspektiv måste nu förverkligas.Tämä näkökulma pitää nyt toteuttaa käytännössä.
 • implementeraMöjligheterna bör skapas för medlemsstaterna att genom att använda avtalen implementera Europeiska unionens lagstiftning.Jäsenvaltioille on luotava mahdollisuus sopimuksia käyttämällä toteuttaa Euroopan unionin lainsäädäntöä.
 • utföra
  Därför borde vi utföra en noggrann hälsokontroll.Joten terveystarkastus pitäisi toteuttaa "kohta kohdalta". Kommissionens avdelningar lämpar sig bäst för att utföra denna uppgift.Komission yksiköt voivat parhaiten toteuttaa tämän tehtävän. Den nederländska regeringen har för avsikt att utföra ytterligare 17 transporter under de kommande åren.Hollannin hallitus aikoo toteuttaa vielä 17 vastaavaa toimitusta lähivuosina.
 • åstadkomma
  Detta kan inte åstadkommas på bara några veckor.Tätä ei voida toteuttaa vain muutamassa viikossa. Jag hoppas att kommissionären kan åstadkomma det.Toivon, että komission jäsen voi toteuttaa asian. Innovation kan inte åstadkommas genom att arbetstagare sägs upp.Innovaatioita ei voida toteuttaa irtisanomalla työntekijöitä.
 • effektuera
 • exemplifieraKan du exemplifiera när det är klokt att använda en vit lögn?
 • expediera
 • fullbordaDet slovenska ordförandeskapet vill hjälpa till med att stärka och fullborda den inre marknaden.Puheenjohtajavaltio Slovenia haluaa auttaa vahvistamaan yhtenäismarkkinoita ja toteuttaa ne. Detta är verkligen det enda sättet att fullborda och avsluta den andra fasen av den inre marknaden.Tämä on todellakin ainut tapa kohdata ja toteuttaa sisämarkkinoiden toinen vaihe. De är nödvändiga för att genomföra marknadsreformer för att fullborda den inre marknaden och för att nå Lissabonmålen.Ne ovat tarpeen markkinoiden uudistamisessa, jotta sisämarkkinat voidaan toteuttaa ja saavuttaa Lissabonin tavoitteet.
 • genomföra
  Men hur skall den genomföras konkret?Miten se voidaan toteuttaa käytännössä? Hur tänker man genomföra detta?Kuinka tämä aiotaan toteuttaa? Vi kommer att låta genomföra en sådan studie.Aiomme toteuttaa tällaisen tutkimuksen.
 • materialisera
 • realiseraDå föreskriver man i realiteten den fysiska planeringen sådant som inte kan realiseras. Då återstår det som kommissionen föreslår i sin grönbok.Tällöin ympäristön suunnittelulle asetettaisiin vaatimuksia, joita ei voida toteuttaa. Silloin jää jäljelle se, mitä komissio esittää vihreässä kirjassa. Öppenhet kan betydligt lättare realiseras än vad vi tror.Avoimuus voidaan joskus toteuttaa paljon helpommin kuin me kaikki luulemme. Politikens uppgift är här att hjälpa till så att denna flexibilitet också kan realiseras av den enskilde individen.Politiikka voi tässä auttaa siten, että yksilöt voivat myös toteuttaa tätä joustavuutta.
 • sannaVladimir Perisic bör bli föremål för en utredning av berörda brittiska myndigheter, och om anklagelserna visar sig vara sanna bör lämpliga åtgärder vidtas.Asiasta vastaavien Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten pitäisi tutkia Vladimir Perisicin tapaus ja toteuttaa tarvittavat toimet, jos syytökset osoittautuvat paikkansapitäviksi.
 • uppfylla
  Alla krävda åtgärder kan uppfyllas inom den satta tidsfristen.Kaikki vaaditut toimet voidaan toteuttaa asetetun määräajan aikana. Jag ber er att inte begära sådant av EU-institutionerna som de inte kan uppfylla.Älkää pyytäkö unionin toimielimiltä mitään sellaista, mitä ne eivät voi toteuttaa. Dessa minskningsmål kan inte uppfyllas om inte livsmedelsproduktionen minskas rejält.Kyseisiä vähennyksiä ei voida toteuttaa vähentämättä merkittävästi elintarviketuotantoa.
 • uppnå
  Jag tror det är en illusion att vi skall kunna uppnå det.Mielestäni on harhaluulo, että voisimme toteuttaa sen. Jag vill fråga hur detta ska uppnås.Haluan kysyä, kuinka Suomi aikoo toteuttaa tämän. Jag hoppas att vi lyckas uppnå våra mål med den här planen.Toivon, että voimme toteuttaa tämän suunnitelman.
 • verkliggöra
 • verkställaDessa två krav bör omgående verkställas.Nämä kaksi vaatimusta pitää toteuttaa välittömästi. Programmet Leader III skall verkställas någon gång senare i år.Leader III -hanke on määrä toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Således har man inom ramen för EU bara kunnat verkställa 3-5 procent av begärda indrivningar.Niinpä EU: n puitteissa vain 3-5 prosenttia perintäpyynnöistä on voitu toteuttaa.

Definition av toteuttaa

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se