svenska-engelska översättning av alltså

 • accordingly
  us
 • consequently
  us
  Consequently we need to get it right. Vi måste alltså göra det här på rätt sätt.Consequently, we have to adapt communication. Vi måste alltså anpassa kommunikationen.Consequently, Mr President, there is no debate. Det finns alltså ingenting att diskutera.
 • therefore
  us
  Therefore, it is long overdue. Den är alltså mycket försenad.It therefore cannot be ignored. Vi får alltså inte vara okunniga om det.Evolution is possible therefore. En utveckling är alltså möjlig.
 • thus
  us
  This is thus a very serious issue. Detta är alltså en mycket allvarlig fråga.Thus the Treaty is a good solution. Fördraget är alltså en bra lösning.Economic gain is thus the objective. Ekonomisk vinning är alltså målet.
 • ergo
 • hence
  us
  Hence both are coming closer, hence complementarity is growing. Båda kommer alltså närmare och kompletterar alltså varandra alltmer.Hence my question to the Commission. Därav alltså min fråga till kommissionen.Hence we do not need less money, but more. Vi behöver alltså inte mindre, utan snarare mer pengar.
 • in other words
  us
  In other words they are minute. De är alltså försvinnande små.In other words, not your report. Vi kommer alltså inte att ta upp ert betänkande.In other words, not EMU, but SMU. Ingen EMU alltså, utan en SEMU.
 • so
  us
  So I believe ambition is needed. Jag menar alltså att det krävs ambitioner.So I shall refrain from doing so. Jag skall alltså inte ta upp den.So the situation is improving. Situationen håller alltså på att förbättras.
 • that is to sayThe committee, that is to say, has proposed that excesses of up to 20% should be tolerated. Utskottet hade alltså föreslagit att överskridanden med upp till 20 procent skulle tolereras.That is to say, EUR 7 billion which has to come from the Member States and from the European Union. Alltså 7 miljarder euro som måste uppbringas från medlemsstaterna och från Europeiska unionen.That is to say, the national regulatory authorities would be informed but not the specific airports. Det innebär alltså att de nationella myndigheterna skulle vara informerade, men inte de aktuella flygplatserna.
 • then
  us
  The tool, then, is inadequate. Verktyget är alltså olämpligt.So here we have a problem then. Här har vi alltså ett problem.The position is very clear then. Det hela är alltså fullständigt klargjort.
 • thus in other words
 • well
  uk
  us
  Well, we have our two pygmies. Vi har alltså våra två dvärgar.Well, Latvia is doing all that. Lettland gör alltså allt detta.So the background is well known. Bakgrunden är alltså väl känd.

Exempel

 • Han handlade för 100 kronor mindre än vad jag gjorde, alltså 250 kronor.
 • Han är dum alltså!
 • Alltså, det var en svår fråga.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se