svenska-engelska översättning av bemöta

 • meet
  us
  This aid has been increased to meet the food shortage. Detta bistånd har utökats för att bemöta bristen på mat.We can therefore work together to meet this major challenge. Därför bör vi arbeta tillsammans för att bemöta denna stora utmaning.Providing the funding to meet those challenges is also crucial. Det är också mycket viktigt att vi tillhandahåller medel för att bemöta dessa utmaningar.
 • treat
  us
  Parliament should not of course be treated any less properly than is usual in civil life. Parlamentet skall naturligtvis inte bemötas mindre korrekt än vad som är brukligt i civil verksamhet.How can we effectively combat a regime which treats those holding different views as criminals? Hur kan vi på ett effektivt sätt bemöta en regim som behandlar oliktänkande som kriminella?Women are needed in the peacekeeping forces, and an understanding is required of how to treat women who have suffered violence. Det behövs kvinnor i de fredsbevarande styrkorna, och det behövs en insikt om hur man skall bemöta kvinnor som har drabbats av våld.
 • face
  us
  Those are the two challenges we have to face. Det är dessa två utmaningar som vi måste bemöta.On the contrary, we have to face it head on and try to respond to it. Vi måste tvärtom se det i vitögat och försöka bemöta det.Angelism in the face of eradication is synonymous with intellectual perversity. Att bemöta utplåningspolitiken på samma sätt är lika med intellektuell perversion.
 • manage
  us
  I hope I have managed to answer some of the objections. Jag hoppas att jag härmed har kunnat bemöta några av de invändningar som har framförts.However, I think that if the European Union can be very united, we could find an answer to the need for a more concerted management of migration flows. Om EU agerar mycket enat anser jag emellertid att vi kan bemöta behovet av en mer samlad hantering av migrationsflödena.We know that the healthy management of the budget during the last Parliamentary term has left us with sufficient means to deal with Kosovo's immediate needs. Vi vet att den sunda finansiella förvaltningen under föregående mandatperiod lämnar tillräckligt med medel för att bemöta de omedelbara behoven i Kosovo.
 • refute
  us
  I should like to refute that argument and call on all those who are considering this programme to refute it. Jag vill bemöta det argumentet och uppmanar alla dem som behandlar detta program att bemöta det.Criticism of the actions of the Commission during the Delors era reflects badly on former President Delors and he should have been given the opportunity to refute these criticisms. Kritiken mot kommissionen under Delors-eran kastar ett dåligt skimmer över förre ordförande Delors och han bör ges möjlighet att bemöta denna kritik.
 • respond
  us
  I wanted to respond to Mr Strasser. Jag ville bemöta Ernst Strassers inlägg.How should we respond to this situation? Hur ska vi bemöta denna situation?Thus there is no need to respond to them. Det finns därför ingen anledning att bemöta dem.
 • satisfy
  us
  The EU wants to satisfy all of the growth in its energy needs by using gas. EU vill bemöta de ökade energibehoven genom att använda gas.So only an ambitious 'protein' plan will redress the balance and satisfy consumers' demands for traceability. Endast en ambitiös "proteinplan" kan alltså återupprätta ordningen och bemöta våra konsumenters krav på spårbarhet.However, the Commission's services are working on a proposal to deal with that situation, and I am confident that it will satisfy Parliament. Kommissionens organ håller dock på att utarbeta ett förslag som skall kunna bemöta detta tillstånd, och jag är övertygade om att det kommer att tillfredsställa Europaparlamentet.

Exempel

 • De europeiska länderna har inget enhetligt system för hur vi bemöter invandrare och flyktingar.
 • Bemöt andra med respekt om du också förväntar dig att bemötas med respekt.
 • Det är svårt att bemöta kraven på reformer om det inte finns någon överenskommelse om åt vilket håll de ska gå.
 • Lagförslaget bemöttes med protester.
 • Motiveringen är så uppenbart dålig att det är lätt att bemöta argumenten.
 • Jag är redo att bemöta nya utmaningar.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2023 OrdbokPro.se