svenska-engelska översättning av mål

 • goal
  us
  It has set far-reaching goals. Det har ställt upp långtgående mål.I think our goals are the same. Jag tror att vi har samma mål.How will we achieve these goals? Hur skall vi förverkliga dessa mål?
 • target
  us
  Parliament habitually increases targets - any targets. Parlamentet höjer vanemässigt mål - alla mål.We currently have a 20% target. För närvarande har vi ett mål på 20 procent.The targets we agreed are tough. De mål som vi enades om är svåra.
 • finish
  us
  The drivers must have a goal to aim for; they must know where the finishing post lies. Förarna måste ha ett mål att sikta mot, de måste veta var mållinjen finns.Mr President, and I shall finish here, we must therefore have two objectives. Herr talman, och jag ska sluta här, vi måste därför ha två mål.Today's celebration marks the beginning of the home stretch, but the finish is not in sight for another two years. Med dagens fest inleds slutspurten, men vi kommer inte i mål förrän om två år.
 • meal
  uk
  us
  If we spend this money wisely, we will give them one meal every day. Om vi placerar de här pengarna på ett klokt sätt, kan vi ge dem ett mål mat om dagen.There is nothing better than when a family can eat at least one meal together. Det finns inget bättre än när familjen kan äta åtminstone ett mål tillsammans.Rural development and market organisation programmes form part of this objective, as do school meals. Program för landsbygdsutveckling och organisation av marknaden är en del av detta mål, liksom skolmåltider.
 • affair
  us
  Those two objectives went hand in hand but what is the state of affairs now? Båda dessa mål gick hand i hand. Och var står vi idag?a difficult affair to managean affair of honor, a duel; an affair of love, an intrigue
 • case
  us
  We have to tackle so many cases - about 600 state-aid cases per year. Vi tvingas ta itu med så många mål - omkring 600 mål om statsstöd årligen.In the case of Objective 5b regions, the figure was only 51 %. Angående mål 5b-området var det bara 51 % av medlen.And the common goal in this case is higher employment. Och det gemensamma målet här, är lägre arbetslöshet och högre sysselsättning.
 • case; matter
 • destination
  us
  Because no destination was established. Varför? Därför att man inte har satt upp ett slutmål.We have not yet reached our destination. Ännu har vi inte nått vårt mål.Europe is the leading destination for direct international investments. EU är det främsta målet för internationella direktinvesteringar.
 • dialect
  us
  Home computers in the 1980s had many incompatible dialects of BASIC
 • finish lineThe five exhausted runners crossed the finish line one after the other
 • finishing lineNow it is time to cross the finishing line, and I believe that with care you will succeed in this. Nu skall ni föra oss i mål, och med tillförsikt tror jag att ni kan klara det.We are still far from the finishing line, however, and we now have an opportunity to speed up the process. Vi har emellertid fortfarande långt kvart till målet och vi har nu en chans att snabba på processen.This proposal should be the starting rather than the finishing line though, since the objectives go far beyond the creation of an interinstitutional group. Detta förslag bör emellertid vara startskottet och inte mållinjen, eftersom målen sträcker sig betydligt längre än till inrättandet av en interinstitutionell grupp.
 • gates
  us
  Robert Gates, Defence secretary, has attempted to explain US resistance: cluster munitions are an effective weapon against many different objectives. Försvarsminister Robert Gates har försökt att förklara det amerikanska motståndet med att klustervapen är ett effektivt vapen mot många olika mål.
 • language
  us
  One important target is the use of gender-neutral language. Användning av könsneutralt språk är exempelvis ett viktigt mål.Another priority is to develop early language learning. Ett annat prioriterat mål är att utveckla tidig språkinlärning.Finally knowledge of languages, one of the principal European aims. Slutligen vill jag tala om språkkunskaper, en av de viktigaste europeiska målsättningarna.
 • objective
  us
  My report has three objectives. I mitt betänkande finns tre mål.We agree with the objectives set. Vi samtycker till de mål som satts upp.This should be our main objective. Detta bör vara vårt främsta mål.
 • quest
  us
  The question is: how do we achieve this goal? Frågan är hur vi ska uppnå detta mål.I have a supplementary question concerning Objective 6. Jag har en följdfråga som handlar om mål 6.to rove in quest of game, of a lost child, of property, etc
 • score
  us
  Imagine that your team has worked very hard for 89 minutes to score a winning goal. Föreställ er att ert lag har arbetat mycket hårt i 89 minuter för att göra ett vinnande mål.Two-one down and, despite her best efforts, her team faces relegation; then a goal is scored. Underläge 2-1 och trots alla hennes insatser riskerar hennes lag att åka ur serien. Då gör plötsligt laget mål.I do not know whether it will be a penalty, but the fact is that we need to score that goal, and as quickly as possible. Jag vet inte om vi kommer att få en straffspark, men vi måste göra mål, och vi måste göra det så snart som möjligt.
 • thrust
  us
  I welcome the general thrust of the proposal and share the aims which underpin it. Jag välkomnar det allmänna förtroende som förslaget inger och delar de mål som det bygger på.The Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations. Kommissionen välkomnar analysernas och rekommendationernas övergripande mål.The main thrust of our aim therefore must be better education leading to better health care. Huvudinriktningen på våra mål måste därför vara bättre utbildning som medför bättre hälsovård.

Definition av mål

Exempel

 • Vårt mål med resan är att hitta en ny fågelart.
 • Är sysselsättning ett mål eller ett medel?
 • Vi enades om att bara sätta upp realistiska och mätbara mål.
 • Jag är beredd att arbeta hårt för att nå mina drömmars mål.
 • Ingen av eleverna kände till resans mål, det var en hemlighet.
 • Vem kom först i mål?
 • Fotograferna satte sig på huk bakom målet.
 • Hon gjorde tre mål i matchen.
 • Under skyttetävlingen befann sig målet trettio meter bort.
 • Hon bjöd på ett mål mat.
 • Min kusin fick inte resning i målet.
 • Har du inte mål i mun?
 • Förr kunde man ofta höra folk tala mål på landsbygden.
 • Mål och vikt.

Populära sökningar

De största ordböckerna

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschEn españolSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2022 OrdbokPro.se