svenska-finska översättning av fast

 • kiinteä
  Meidän on luotava jotakin sellaista kuin esimerkiksi kiinteä veloitus. Vi behöver till exempel skapa någonting som påminner om en fast ersättning.EMU on vain pitkälle kehitetty kiinteä valuuttakurssijärjestelmä. Ett EMU är bara en sofistikerad form av en fast växelkurs.On saatava aikaan kiinteä ja vakaa perusta. Det måste komma en fast och seriös rättslig grund.
 • vaikka
  Vaikka sitä olisikin odotettava vielä jonkin aikaa. Fast för detta är det nödvändigt att vänta litet till.Vaikka haluaisin auttaa, olen pahoillani, mutta en voi. Även fast jag skulle vilja hjälpa till, är jag rädd att jag inte kan göra det.Niin saattaa tapahtua, vaikka en pidä sitä kovin todennäköisenä. Det skulle kunna inträffa, fast jag tycker inte det är särskilt sannolikt.
 • jumissa
  Tästä syystä asian käsittely on nyt jumissa neuvostossa. Därför har nu allting kört fast i rådet.Islanti ja vadelmaryhmittymäänne nyt jumissa olevat kansallisvaltiot tulevat lopulta vapautumaan. Island, och de nationer som nu sitter fast i ert Raspberry Reich, kommer då äntligen att bli fria.Me olemme jumissa omien menettelyidemme ja sopimustemme kanssa ja meillä on tosiaan käsissämme menetetty tilaisuus. Vi sitter fast i våra egna förfaranden och överenskommelser och detta är verkligen ett tillfälle som har försuttits.
 • itsepäinen
 • itsepintainen
  Itsepintainen kiinnipitäminen omista kannoista ei johda mihinkään lopputulokseen. Att envist hålla fast vid sina egna ståndpunkter leder inte till något slutresultat.Syy päätökseeni on Maltan itsepintainen muuttolintujen ampuminen. Anledningen till mitt beslut är att Malta håller fast vid sin jakt på flyttfåglar.
 • luja
  Ainoa tapa muuttaa sitä ja pysäyttää se, on tehdä luja päätös komission ehdotuksen perusteella. Det enda sättet att ändra på och sätta stopp för detta är att fatta ett fast beslut på grundval av ett kommissionsförslag.Hallintopiirin tutkija totesi: kyllä, maaperä on luja! Torjuvan kunnan tutkija sanoi: kyllä, maaperä on yhtä luja kuin kylpyammeen pohja, jossa ei ole tulppaa! Distriktets vetenskapsman konstaterade: Ja, underlaget är fast! Vetenskapsmannen i den kommun som avvisade detta konstaterade: Ja, underlaget är lika fast som ett badkar utan propp!Poliittisten ja teollisten länsimaiden on nyt entistä tärkeämpää omaksua luja kanta voimakkaaseen, vauraaseen Kiinaan. I dag är det mer än någonsin nödvändigt att den politiska och industriella västvärlden intar en fast hållning gentemot det mäktiga, rika Kina.
 • lujasti
  Olen lujasti vakuuttunut siitä, että meidän onnistuu ylläpitää ja puolustaa tätä kaikkea. Jag är fast övertygad om att vi kommer att lyckas stödja och försvara allt detta.Tämä on perusta, josta saamme ja josta meidän täytyy pitää lujasti kiinni. Detta är den grund som vi både kan och skall hålla fast vid helt konsekvent.Meidän on pidettävä lujasti kiinni jäsenvaltioiden sitomisesta yhteisöön yhteisten päätöksentekoelinten avulla. Vi måste benhårt hålla fast vid sammanhållningen av medlemsstaterna med hjälp av gemensamma beslutsorgan.
 • määrätty
  Yhteistuotetun sähkön ja primäärienergian säästöjen laskentamenetelmien yhdenmukaistamiselle on määrätty suunta. Kursen har lagts fast för harmoniserade beräkningsmetoder för kraftvärmeproducerad el och primärenergibesparingar.Lisäksi ei ole selvästi määrätty, että saastuttavien yritysten olisi maksettava aiheuttamansa vahingot. Vidare är det inte tydligt fastställt att det är de förorenande företagens sak att betala de skador som de orsakar.Nykyiset määräykset merkitsevät, että jäsenvaltiot voivat omassa lainsäädännössään määrätä tiukemmat normit kuin direktiivissä on määrätty. De nuvarande bestämmelserna betyder, att medlemsstaterna i sin lagstiftning kan fastslå strängare normer än vad som fastslagits i direktivet.
 • mutta
  Olkaamme lujia, mutta valmiita myös vuoropuheluun. Inta en fast attityd men för även en dialog.Mutta unioni voi sen tehdä, jos se pyrkii määrätietoisesti toimimaan johtajana. Ett Europa som är fast beslutet att ta ledningen kan emellertid klara detta.Aikomuksenne otetaan huomioon, mutta äänestystulos pysyy voimassa. Vi noterar era avsikter men resultatet står fast.
 • päättäväinen
  Katson, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla sama päättäväinen kanta tässä asiassa. Jag anser att Europaparlamentet bör inta samma fasta hållning i detta avseende.On välttämätöntä olla valmistautunut siihen ja olla päättäväinen sen suhteen, että ei anneta heidän pilata asioita. Det är nödvändigt att vara beredd på detta och att vara fast besluten om att man inte skall låta dem förstöra saker och ting.Parlamentti oli tietenkin päättäväinen sen suhteen, että lautakunnan on oltava muutakin kuin pelkkä kumileimasin komission mietinnölle. Parlamentet var givetvis fast beslutet att se till att organet skulle bli något mer än en jasägare till kommissionens betänkande.
 • pitävä
 • pysty
  Tulimme hiljattain siihen johtopäätökseen, että tätä menoa Eurooppa ei pysty enää täyttämään edes Kioton vaatimuksia. Vi slog nyligen fast att om EU fortsätter i denna takt kommer vi inte längre ens att kunna uppfylla Kyotonormerna.Toistaiseksi komissio kuitenkin pitää kiinni MOO:sta tehden eräitä muutoksia, joita en pysty luonnehtimaan muunlaisiksi kuin epäonnistuneiksi. Tills vidare håller kommissionen dock fast vid FUP, med ett fåtal ändringar som jag inte kan beteckna som annat än olyckliga.Emme pysty ymmärtämään maastamuuttoa, jos pidämme itsepintaisesti kiinni omista rajoistamme, omasta hyvinvoinnistamme tai omista geostrategisista intresseistämme. Vi kan inte förstå migrationsproblematiken om vi envist står fast vid våra egna gränser, vårt välmående och våra geostrategiska intressen.
 • sinnikäs
 • sitkeä
  Liha on sitkeää.Onpa sitkeä tahra paidassa!Onpa sitkeä tyyppi!
 • tanakka
 • tarrautuva
 • tarttuva
 • terhakka
 • tiukasti
  Euroopan unionin on pidettävä tiukasti kiinni periaatteistaan. EU måste hålla fast vid sina principer.Tampere I -huippukokouksessa tämä tehtiin selväksi, ja meidän on pidettävä siitä tiukasti kiinni. Detta framgår klart av Tammerfors I, och det måste vi hålla fast vid.WTO-neuvotteluissa tästä on pidettävä tiukasti kiinni. Under WTO-förhandlingarna måste man hålla hårt fast vid detta.
 • tiukka
  Joissakin tapauksissa meidän on jopa omaksuttava tiukka kanta. Ibland behöver vi också inta en fast hållning.Tiedämme, että tiukka vakauspolitiikka on Euroopan unioni talouskasvun perusedellytys. Vi vet att en fast stabilitetspolitik är en grundläggande förutsättning för ett växande Europa.Parlamentti ja – uskoakseni – myös komissio ovat määrätietoisia, mutta neuvosto ei ole riittävän tiukka. Parlamentet och, tror jag, kommissionen är fast beslutna, men rådet är inte tillräckligt tufft.
 • tukeva
  Etsitty mies on lyhyt ja tukeva.Tässä ralliautossa on tukeva runko.
 • vahva
  EU:n vahva tasa-arvopolitiikka olisi voimavara. En fast politik från EU:s sida i fråga om jämställdhet skulle vara en tillgång.Vahva käsitykseni on, että kyseisten hallitusten olisi ensin otettava käyttöön nämä välineet. Jag är fast övertygad om att dessa instrument först bör antas av de berörda regeringarna.Euroopan parlamentin valtuuskunnalla on oltava neuvotteluissa vahva ja vakaa kanta. Europaparlamentets delegation bör anta en stark, fast ståndpunkt som en del av förhandlingarna.
 • vaikkakaan
  Mutta vaikkakaan Tokiossa ei saavutettaisi tyydyttävää tulosta, Euroopan unionin täytyy kuitenkin pitää kiinni tavoitteistaan. Men även om inget tillfredsställande resultat uppnås i Tokyo måste Europeiska unionen ändå hålla fast vid sin målsättning.Euroopan parlamentti kuitenkin vahvistaa yhdennettyä meripolitiikkaa koskevat tavoitteet, - vaikkakaan ei niin painokkaasti kuin aikaisemmassa mietinnössä - joista emme voi olla samaa mieltä. Samtidigt slår Europaparlamentet ånyo fast mål för den integrerade havspolitiken som vi inte kan godta, även om man inte gör det lika kraftfullt som i det tidigare betänkandet.
 • vakaa
  On saatava aikaan kiinteä ja vakaa perusta. Det måste komma en fast och seriös rättslig grund.Vakaa mielipiteeni on, että innovaatiot ovat myös työllisyyden perusta. Jag är fullt och fast övertygad om att innovation också är grunden för sysselsättning.Tämä on vakaa mielipiteeni lääkärinä. Det är min fasta åsikt som läkare.
 • vakio-
 • vankka
  Tietojen vaihtoa varten on kuitenkin oltava vankka ja sitova tietosuojaa koskeva oikeuskehys. För uppgiftsutbytet krävs det också en fast och bindande rättslig ram för dataskydd.Jos haluamme perustaa rahaliiton, sen on oltava vankka. Om vi ska ha en monetär union ska det vara en fast monetär union.Liittokansleri Angela Merkel on ilmiselvä esimerkki siitä, että myös meillä naisilla on oma vankka asemamme maailman politiikassa. Förbundskansler Angela Merkel är ett tydligt exempel på att vi kvinnor också har en fast position i världspolitiken.

Exempel

 • Det här materialet är nästan lika fast som sten.
 • Den här leran blir fastare när man värmer den i ugn.
 • Hatthyllan sitter fast i väggen, den går inte att skruva ner.
 • Etiketten var fasttejpad på paketet.
 • en fast installation
 • Nu har vi gjort en fastare installation.
 • ett fast pris
 • ett fast uttryck
 • Han har ett fast jobb på företaget.
 • Stenen sitter fast i marken.
 • Fast han har mycket att göra har han ändå tid för familjen
 • Ja, jag älskar kakor, fast jag vet inte om jag klarar av att baka dem.

OrdbokPro.se

OrdbokPro.se är en helt gratis Internet ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Användarvillkor   Cookies   Kontakt oss

In EnglishAuf DeutschSuomeksiEestikeelne

Mindmax
Innehåll är baserad på Wiktionarys artiklar.
Innehåll är tillgänglig under Creative Commons Attribution-ShareAlike.
© 2004-2020 OrdbokPro.se